Školní vzdělávací program Kuchař-číšník nabízí v dálkové formě střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 3 roky. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tyto části: písemná, praktická a ústní.

Absolvent tohoto vzdělávacího oboru se uplatní při výkonu povolání kuchaře zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Obor vzdělání: 65–51-H/01 Kuchař – číšník

Vstupní předpoklady: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče,úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení a certifikace: Závěrečná zkouška, výuční list​

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Učební plán

Předmět / ročník

Týdenní počet vyučovacích hodin

I.

II.

III.

Český jazyk a literatura

ano

ano

ano

Anglický jazyk

ano

ano

ano

Německý jazyk

ano

ano

ano

Ruský jazyk

Občanská nauka

ano

ano

ano

Základy přírodních věd

ano


ano

Biologie a ekologie


ano


Matematika

ano

ano

ano

Informační a komunikační technologie

ano

ano

ano

Ekonomika

ano

ano

ano

Technologie

ano

ano

ano

Stolničení

ano

ano

ano

Potraviny a výživa

ano

ano

ano

Písemná komunikace


ano


Odborný výcvik

ano

ano

ano