Školní vzdělávací program Gastronomie poskytuje absolventům čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou a jeho cílem je příprava odborných pracovníků pro oblast společného stravování.

Absolventi budou vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské nebo řídící v zařízeních společného stravování.

Část absolventů bude pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Obor vzdělání: 65–41-L/01 Gastronomie

Vstupní předpoklady: Úspěšné splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další vybrané aktivity v průběhu studia:

  • souvislá prázdninová praxe v 3. ročníku
  • barmanský a baristický kurz, kurz studené kuchyně
  • zájmové útvary vyřezávání ovoce a zeleniny, sommeliérství, sportovní hry apod.
  • zahraniční stáže a odborné exkurze
  • účast v odborných soutěžích
  • zapojení v žákovské samosprávě a v redakční radě školního časopisu

Nabídka školských služeb:

  • ubytování na domově mládeže
  • školní stravování
  • školní bufet

Motivační odměna:

  • pro žáky 1. ročníku 300,- Kč měsíčně při splnění kritérií

Učební plán

Předmět / ročník

Týdenní počet vyučovacích hodin

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk

ano

ano

ano

ano

Anglický jazyk

ano

ano

ano

ano

Německý jazyk

ano

ano

ano

ano

Ruský jazyk

Společenskovědní nauka

ano

ano

ano

ano

Dějepis


anoZáklady přírodních věd

ano

anoMatematika

ano

ano

ano

ano

Literatura a kultura

ano

ano

ano

ano

Tělesná výchova

ano

ano

ano

ano

Zdravotní tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

ano

anoEkonomika a účetnictví

ano

ano

ano

ano

Písemná komunikace

ano
Potraviny a výživa

ano

ano

ano

ano

Speciální technologie

ano

ano

ano

ano

Stolničení

ano

ano

ano

ano

Odborný výcvik

ano

ano

ano

ano