Adaptační programy jsou na naší škole již nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Letošní začátek školního roku nebyl výjimkou. Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která znamená dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Vzhledem k panující epidemiologické situaci byla letošní podoba kurzu vedena v komornějším rázu. Využili jsme zázemí Hotelové školy, abychom mohli zajistit relativně bezpečné podmínky. Třídní učitelé a školní poradenské pracoviště připravili pro žáky pestrou škálu aktivit, které v sobě skrývaly hru, prožitek a reflexi. Zaměřily se především na odstranění bariér, ostychu, budování kolektivu, vzájemné seznamování, věříme, že nastartovaly identifikaci s novým prostředím, položily základy komunikace a vzájemné důvěry a připravily žáky na náročnou práci v novém školním roce. Přejeme všem nováčkům, aby se jim ve škole žilo spokojeně.