Školní psycholog

Mgr. Martina Přikrylová

kancelář č. 205, telefon: 556 836 551, kl. 102; 602 236 543

e-mail: martina.prikrylova@hotelovkafren.cz

konzultační hodiny:

Středa     7:45 – 11:45 hod.  12:15 - 13:15 hod.

Pátek        7:45 – 12:45 hod. 

(popřípadě dle dohody)

Standardní činnost školního psychologa

(dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů)

Diagnostika, depistáž:

 1.  Depistáž specifických poruch učení.
 2.  Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 3.  Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 4.  Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 5.  Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 1.  Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 2.  Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 3.  Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 4.  Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 5.  Kariérové poradenství u žáků.
 6.  Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 7.  Skupinová a komunitní práce s žáky.
 8.  Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 9.  Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 10.  Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 11.  Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 12.  Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost:

 1.  Metodická pomoc třídním učitelům.
 2.  Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 3.  Účast na pracovních poradách školy.
 4.  Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní   metodik prevence, třídní učitelé).
 5.  Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými   zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 6.  Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního   vzdělávacího programu.
 7.  Beseda a osvěta (zákonným zástupcům).
 8.  Prezentační a informační činnost
 9.  Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.


Výchovný poradce

Mgr. Martina Piskořová

kabinet č. 212, telefon 556 836 551, kl. 136

e-mail: martina.piskorova@hotelovkafren.cz

pondělí 14:10 – 15:00 hod.

středa     7:45 –  9:30 hod.

(popřípadě dle dohody)

Standardní činnosti výchovného poradce

(dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)

Poradenské činnosti:

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 • a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 • b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 • c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 • e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Školní metodik prevence

Mgr. Miroslava Píchová

kabinet č. TV2, telefon 556 836 551 kl. 129

e-mail: miroslava.pichova@hotelovkafren.cz

Konzultační hodiny: 

čtvrtek           14:15 – 15:00 hod.

(popřípadě dle dohody)

Standardní činnosti školního metodika prevence

(dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)

Metodické a koordinační činnosti:

1) Spolupráce při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy.

2) Participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4) Příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti:

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti:

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Školní metodik prevence

Bc. Vangelis Christodulos

Konzultační hodiny:           úterý              14:30 – 15:00 hod.

(popřípadě dle dohody)

Standardní činnosti školního metodika prevence

(dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)

Metodické a koordinační činnosti:

1) Spolupráce při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy.

2) Participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4) Příprava a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

Informační činnosti:

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Poradenské činnosti:

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou.