Projekt je realizován v rámci Operační ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo programu: 02

Číslo výzvy: 02_16_03

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Dovednosti, vzdělávání a konkurenceschopnost pro 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005727

Cíl projektu:               

  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy s pozitivním dopadem na výsledky žáků.
  • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.