Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Název

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Škola vznikla výnosem Ministerstva kultury a vyučování č. 12761 ze dne 3. 7. 1897 jako Průmyslová škola pokračovací. Od 50. let 20. století se ve škole začaly vyučovat gastronomické obory. Dne 1. 7. 2001 se stal zřizovatelem Moravskoslezský kraj. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchova žáků podle vzdělávacích programů.

Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je:

 • poskytování středního vzdělání s výučním listem,
 • poskytování vzdělání s maturitní zkouškou,
 • poskytování ubytování žákům středních škol,
 • zabezpečování stravování žáků,
 • zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům organizace.

Právní forma:  příspěvková organizace
Zřizovatel:      Moravskoslezský kraj

 1. Organizační struktura

Střední škola, IZO 130002330, adresa: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

Školní jídelna, IZO 110029691, adresa: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

Domov mládeže IZO 110029682, adresa: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4.3 Úřední hodiny: pondělí – pátek: 8:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 14:00 hodin.
4.4 Telefonní čísla: 556 836 551
4.5 Adresa internetových stránek: https://www.hotelovkafren.cz/
4.6 Adresa podatelny: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
4.7 Adresa E-podatelny: sekretariat@hotelovkafren.cz, sshg@po-msk.cz
4.8 Datová schránka: bc5jrez

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 13434801/0100, KB a.s., Nový Jičín exp. Frenštát pod Radhoštěm

 1. Identifikační číslo organizace

00576441

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 1. rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,
 2. evidence žáků (školní matrika),
 3. doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 4. vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),
 5. výroční zprávy o činnosti školy,
 6. třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 7. školní řád školy a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,
 8. záznamy z pedagogických rad,
 9. kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků,
 10. protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 11. personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,
 12. zřizovací listina,
 13. plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 14. spisový a skartační řád,
 15. rozpočet a pravidla čerpání FKSP,
 16. dokumentace v oblasti BOZP a PO,
 17. směrnice v oblasti účetnictví,
 18. organizační řád,
 19. plán činnosti školy a organizace školního roku,
 20. minimální preventivní program,
 21. koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,
 22. úplata za školské služby,
 23. pracovní řád,
 24. směrnice o zpracování osobních údajů.

Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb. Následující dokumenty jsou přístupné na webové stránce školy a jsou k dispozici v úředních hodinách na sekretariátu školy (viz. bod 4):

 1. výroční zpráva o činnosti školy,
 2. zpráva o činnosti a plnění úkolů za kalendářní rok,
 3. organizace školního roku,
 4. školní řád,
 5. školní vzdělávací programy,
 6. směrnice o svobodném přístupu k informacím.

8.2 Rozpočet

najdete na adrese: https://www.msk.cz/kraj/prispevkove_org/rozpocet.html?ic=00576441

 1. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech
a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Při ústním podání uvede žadatel jméno
a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. Při podání e-mailem na adresu sekretariat@hotelovkafren.cz nebo elektronickou podatelnou sshg@po-msk.cz, žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 1. Příjem podání podnětů

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, a to buď písemně, telefonicky, poštou, datovou schránkou, elektronicky nebo v úředních hodinách ústně do protokolu po předchozí domluvě.

 1. Právní předpisy používané školou ke své činnosti
  najdete na adrese: https://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1

 2. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 2. Sazebník výše úhrad:

A4 černobílá jednostranná kopie       2,- Kč/1 ks
A4 černobílá dvoustranná kopie        3,- Kč/1 ks

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací https://www.msk.cz/cs/urad/povinne_informace/sazebnik-uhrad-za-zpristupnovani-informaci-podle-zakona-c--123-1998-sb----4427/

 1. Licenční smlouvy

Licenční smlouva není k poskytování informací potřebná.

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí na sekretariátu školy v úředních hodinách (viz. bod 4) nebo na https://www.hotelovkafren.cz/dokumenty-skoly