Podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatele

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (ZOO), jehož cílem je transponovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva EU, informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva EU.

Oblasti působnosti zákona o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

Podstata právní úpravy tohoto zákona spočívá v poskytnutí ochrany tzv. oznamovatelům (ang. whistleblower) před odvetnými opatřeními, pokud takováto osoba bude mít důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů nebo
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí nejméně 100.000 Kč.

Oznamovatel může takovéto jednání nahlásit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému svého zaměstnavatele, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo informace uveřejnit široké veřejnosti, případně oznámit jednání Orgánům činným v trestním řízení (soudy, státní zastupitelství, Policie ČR). 

 1. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
 2. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 3. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 4. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 5. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 30 dnů od podání oznámení. Ve složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. Povinnost informovat oznamovatele se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 1. datum podání oznámení;
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 3. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 4. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

(Pozn.: v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.)

Příslušná osoba

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba, a to Mgr. Martina Piskořová.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm na adrese Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, a to po dohodě s příslušnou osobou.  O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na sekretariátě Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm na adrese Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT";
 3. telefonicky na telefonní lince: 556 836 551 kl. 136;
 4. elektronicky na e‑mailové adrese martina.piskorova@hotelovkafren.cz.