Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Cukrářské centrum Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002699

Doba realizace: 18. 7. 2016 – 30. 11. 2018

Realizátor projektu: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Rozpočet projektu:  9 270 997,15 Kč

Získaná dotace: 8 343 897,43 Kč

Anotace projektu:

Předmětem projektu s celkovým rozpočtem 9.270.997,15 Kč je rekonstrukce a stavební úpravy prostor stávající odborné učebny cukrářské dílny, která spolu s pořízením moderních výrobních technologií a vybavení umožní vybudovat moderní Cukrářské centrum pro zajištění praktické výuky žáků. Součástí  jsou také aktivity zajištění bezbariérovosti a úpravy zeleně.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků oboru 29-54-H/01 Cukrář v praktických dovednostech tohoto řemeslného oboru a efektivněji propojit získané teoretické poznatky s praxí v návaznosti na nové technologie a výrobní trendy v cukrářském oboru s důrazem na podporu uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce, a to vytvořením kvalitního zázemí pro odborný výcvik/praktickou výuku žáků. 

Tento hlavní cíl bude naplněn prostřednictvím těchto specifických cílů:

SPECIFICKÝ CÍL 1 

Prostřednictvím rekonstrukce a stavebních úprav stávající cukrářské dílny a pořízení moderních výrobních technologií a vybavení vybudovat nové moderní cukrářské centrum sloužící k zajištění odborného výcviku žáků oboru Cukrář s kapacitou 20 žáků, které umožní prostřednictvím teoretické i praktické přípravy žáků reálně simulovat skutečnou praxi v tomto oboru. 

SPECIFICKÝ CÍL 2

Zajistit dostupnost odborné učebny oboru Cukrář z hlediska sociální inkluze  prostřednictvím zajištění bezbariérového přístupu a vybudování nového sociálního zázemí sloužícího pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami - potenciální žáky učebního oboru Cukrář. 

SPECIFICKÝ CÍL 3

Vyřešit existující bezpečnostní riziko související se stromořadím 8 vzrostlých topolů stojících na pozemcích HŠ, které vzhledem ke svému stáří a stavu představují ohrožení z hlediska zdraví a života žáků HŠ (využívajících přilehlé sportoviště), příp. způsobení škody značného rozsahu (na majetku HŠ či přilehlé železniční trati). 

Výsledky projektu:

Projekt ovlivní cca 60 – 75 žáků školy studujících tříletý učební obor 29-54-H/01 Cukrář, ve kterém má škola dlouholetou tradici a úspěchy, a to jak z hlediska odborného (výsledky v cukrářských soutěžích žáků pořádaných Asociací kuchařů a cukrářů ČR), tak z hlediska uplatnitelnosti.

Výstupem projektu bude moderní učebna odborného výcviku - „cukrářské centrum“ se dvěma propojenými cukářskými dílnami s odpovídajícím technologickým vybavením včetně vzduchotechniky, místností na mytí nádobí, úklidovou komorou, expedičním skladem a kabinetem, které umožní propojit praktickou přípravu žáků s teoretickou výukou a reálně simulovat skutečnou praxi moderní cukrářské výroby. Její součástí bude kromě společně využívaných pracovišť také 20 samostatných plně vybavených pracovišť pro ruční zpracování

cukrářských výrobků žáky.

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU.