Základní informace pro žáky a zákonné zástupce k ubytování na Domově mládeže

Kontaktní osoby:

Mgr.  Martina Mikulecká
 • vychovatele@hotelovkafren.cz
 • +420 731 105 807
Ing.  Jiří Adamec
 • vychovatele@hotelovkafren.cz
 • +420 602 263 109

Ubytovací služby pro veřejnost:

Jana Halamíčková
 • jana.halamickava@hotelovkafren.cz
 • +420 602 262 480

Informace ke šk. roku 2024/2025:

 • Nástup na ubytování v neděli 1. 9. 2024 od 16 do 20 hodin nebo následující den ráno od 7 do 11 hodin.
 • V den nástupu odevzdat 1 ks fotografie do osobního spisu (velikost - doklady).
 • První splátka na stravu a ubytování je placena hotově při příjezdu na ubytování současně s čipem k odebírání stravy ( celková částka za ubytování a stravu 4500 Kč ).
 • Žák obdrží osobní číslo jako variabilní symbol, pod kterým budou další platby probíhat bezhotovostně.

Ubytování na domově mládeže: 

 • Cena za ubytování na domově mládeže za jeden měsíc činí 1500 Kč.
 • Celodenní strava činí 146 Kč ( pět jídel ).
 • Cena čipu k odebírání stravy činí 125 Kč ( vratná záloha ).


Formulář na přihlášky lze získat elektronicky na www.hotelovkafren.cz v menu "Domov mládeže/dokumenty" nebo osobně na sekretariátě, DM.V oblasti výchovného působení nabízí činnosti, které jsou orientovány na výchovně vzdělávací, poznávací, rekreační aktivity, směřující k účelnému naplnění volného času mládeže, k sebepoznání a podpoře vlastních schopností. Domov mládeže rozšiřuje vliv na žáky a žákyně v oblasti výchovy mimo vyučování vytvářením dobrých společenských podmínek pro účelné trávení volného času mladých lidí, které povede k jejich zdravému životnímu stylu. Pedagogičtí pracovníci se intenzivně zaměřují v činnostech na stále se měnící potřeby a přání žáků a žákyň. Důraz je kladen na podporu samostatné práce žáků a žákyň, na jejich zodpovědnost za sebe i svoji práci, na schopnost spolupráce a sebehodnocení. Výchova mimo vyučování probíhá podle výchovně vzdělávacího programu domova mládeže. Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jejich vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identita). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti). Obsahem výchovně vzdělávací činnosti je výchova sociální a personální, výchova k učení, výchova k volnému času a výchova občanská.

Každá vychovatelka kromě výchovné práce se svou skupinou, je pověřena organizováním určitého druhu zájmové činnosti, která je nabízena všem ubytovaným žákům a žákyním domova mládeže, organizováním různých kulturních a společenských akcí, besed na různá témata. V zájmových činnostech mají možnost žáci a žákyně využívat společenské místnosti se zaměřením na klubové aktivity (pracovně-výtvarné činnosti, kulečník, stolní tenis, stolní fotbal, PC atd.), tělovýchovný areál školy pro sportovní aktivity, posilovnu domova mládeže. V okolí zařízení se nachází kino, krytý bazén, zimní stadion.

Domov mládeže je dle svého vybavení zařazen do 1. kategorie. Žáci a žákyně jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Ubytování na jeden měsíc činí: 1500,- Kč

Celodenní stravování, které ubytovaný žák/žákyně může odebírat činí 146,- Kč (obsahuje snídani, dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku, večeři).

Ubytovací služby pro veřejnost

Domov mládeže Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm v rámci své doplňkové činnosti nabízí ubytovací služby organizovaným skupinám dětí, mládeže i dospělých o víkendech a v době školních prázdnin při minimálním počtu 25 osob. Vyčleněná ubytovací kapacita je max. 104 míst. Základní ubytovací jednotky se skládají z buněk, které zahrnují jeden pokoj dvoulůžkový, jeden pokoj třílůžkový a sociální zařízení (WC, sprchový kout a dvě umývadla). Jednotlivé pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem, nočními stolky, restauračním stolem a židlemi. Vstupní chodbička je vybavena šatními skříněmi odpovídající počtu válend na buňkách.

Domov mládeže lze využít i pro školní výlety nebo jiné akce v období školního vyučování. Vyčleněná ubytovací kapacita je v tomto období max. 50 míst.

Všeobecné smluvní podmínky před uzavřením smlouvy o ubytování dle ustanovení § 1811  a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, p. o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace (dále jen "ubytovatel"):

a) Kontaktní údaje ubytovatele: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,
p. o., IČ: 00576 441, DIČ: neplátce DPH se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Mariánská 252, společnost zapsána v rejstříku škol a školských zařízení: č. j. 10659/2000-21, adresa pro doručování elektronické pošty: sekretariat@hotelovkafren.cz, telefonní číslo: 556836551, datová schránka: bc5jrez.

b) Poskytování ubytovacích služeb: doplňková činnost ubytovatele.

c) Označení služby: ubytovatel obstarává pro hosty ubytování a služby související s ubytováním (ubytovatel poskytuje ubytovaným povlečení lůžkovin, zajišťuje recepční službu (nikoliv pedagogický dozor nezletilým). Objednávku ubytovacích služeb o víkendech a prázdninách je třeba zaslat nejméně 20 dnů předem.

d) Cena poskytované služby: pro 1 osobu a noc činí 300,-Kč + 20,- Kč poplatek z pobytu, sazba poplatku z pobytu je za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku, cena je konečná.

e) Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování (objednávce) v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným sdělí písemně při vystavení faktury.

f) Sdělení před uzavřením smlouvy: Platba v hotovosti při příjezdu při zapsání do ubytovací knihy. V případě smlouvy o nájmu ubytovací jednotky se uplatnění práva pro odstoupení od smlouvy řídí ustanoveními dohodnutými ve smlouvě, v případě objednávky lze uplatnit její storno minimálně 14 dnů před vznikem ubytování. Objednavatel upřesní počet ubytovaných před zahájením akce nejpozději 3 dny předem e-mailem: jana.halamickova@hotelovkafren.cz nebo telefonicky +420 602 262 480. Přístup k internetovému připojení je zdarma.

g) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

i) Vztah mezi hostem a ubytovatelem založený smlouvou se bude řídit právními předpisy České republiky.

j) Za trvání smlouvy bude host jednat s ubytovatelem českým jazykem, ve kterém poskytne ubytovaným hostům podmínky a další údaje.

k) V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb dochází ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Ubytovatel zpracovává následující kategorie osobních údajů:
  osobní údaje ubytovaných hostů v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo číslo cestovního pasu, účel pobytu.
 2. Dotčenými subjekty osobních údajů jsou zájemci o ubytování.
 3. Ubytovatel pro poskytování ubytovacích služeb nevyužívá žádného zpracovatele osobních údajů.
 4. Ubytovatel na ochranu osobních údajů přijme příslušná bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření.
 5. Ubytovatel nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu školy.
 6. Ubytovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.
 7. Ubytovatel po ukončení poskytování ubytovacích služeb řádně naloží se zpracovávanými osobními údaji.
 8. Ubytovatel zajistí nutnou součinnost v otázce zabezpečení zpracování osobních údajů, v případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s ochranou osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, ohledně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem.
 9. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách školy www.hotelovkafren.cz/gdpr.

Odpovědná osoba:

Ing. Martina Synková, tel.: +420 556 836 551

Dokumenty

Co nám přinesl březen

Březen je ve znamení prvního jarního dne, jarní rovnodennosti a hlavně časem předvelikonočního půstu, který se táhne celým měsícem.

Přilétají špačci, čápi, rodí se malí zajíčci, hnízdí husy, začínají rašit divoké zelené byliny jako kopřiva či bršlice, rozkvétají sasanky, modřence, narcisy a tulipány a pomalu přichází jaro.

Hlavním tématem měsíce bylo různorodé tvoření s připomenutím tradic o velikonočních svátcích.

Pro každého z nás znamenají Velikonoce něco jiného. Pro někoho je to svátek jara, pro jiné příjemné dny volna, které může strávit se svou rodinou. Pro křesťany jde o nejdůležitější církevní svátek, který je spojován se vzkříšením Ježíše Krista.JooE2H4ShTsucqH25v_zYObxvruTPbtwBwdY4ARCqi_y-l4pk4xeKCEwdtTxrMjKAD-h4zqvAay7PNRo0VHjl9d_kejSoAs1rFd4oTGNOHQoAPlssv4Sv2HROfrNQHIi4II06yo1Kt8rvD47fgHTSg


 • Velikonoční tabule (co patří na svátečně prostřenou tabuli)

 • Jak by mělo vypadat tradiční velikonoční menu

 • Jarní výzdoba s velikonoční tématikou v prostoru vestibulu HŠ a DM

 • Rukodělné práce – podporujeme, rozvoj individuálních schopností jednotlivce (výroba, zhotovení velikonoční dekorace.)

 • Práce s přírodou – pokus rychlení cibulových rostlin

 • Spolupráce se žáky oboru cukrář, jejichž výrobky byly použity pro slavnostní tabuli


-Hwe0_7LCQYtw46HfYKkMcd-rhX8y5ZMJJlz0jWJNSlWE33sFKjMBn2tK2952jhZAQIKZUlyJS4KN7qNaLJxuou5b3jiyLdLbi3oC1GD-NQIdWKNNr6N50jBwLoHp_Jiij1qp8GgDHOhkW8Dmyg02g • Společné setkání – připomenutí svátků jara, tradice a zvyky o velikonocích v rodinách.

 • Dekorace na dveře – využití přírodních materiálů.

 • Pokračování přeměny relaxační zóny – v rámci snah šetřit planetu Zemi dáváme starým věcem novou tvář a druhou šanci.

 • Malba na plátna -  na základě poslechu hudby.

 • Účast na křtu nového CD -  První koncert jarní rozhlasové Kněhyně Tour písničkářky Kaczi se vydařil. Kaczi je energická hudebnice balancující mezi žánry pop, folk a šanson a ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava panovala skvělá atmosféra.


        Motto měsíce:KoGYl0q5FIrA5Wzz_SKT2xv2SJmyZs0NtRD5SbHbvAC4rDdDFoD6FFCaBQRw2XYs-dB3vmJf6DfRDAn-wADYj25oUYEifIFquGO82oGXUh-91F05Sf7CeUdX1HEu2lvhqhLUSG7yCi7JmcFGVv9zNA

Co nám přinesl únor 


Únor tvoří jakýsi most mezi zimou a jarem, tmou a světlem, chladem a teplem. Je to měsíc, který sice ještě považujeme za zimní, ale zároveň je už patrné, že se začíná prodlužovat den…

 • Tři týdny uběhly jako voda, poslední společné aktivity, rozloučení s M. Pouplin, francouzský praktikant odjížděl zpět domů.


 • Hlavním tématem měsíce byl maturitní ples, na přípravě se ve velké míře, podílely studentky čtvrtého ročníku oboru hotelnictví a cestovního ruchu.

Několik večerů se u nás navrhovaly a tiskly pozvánky, čísla na jednotlivé stoly. Vybraná metráž látky na ubrusy, se musela nastříhat a ušít. Následovala výzdoba stolů, celého sálu i foto koutku (nafouknutí stovky balonků) a dalších důležitých organizačních záležitostí.

Nechyběla ani poslední závěrečná zkouška šatů a nácvik ladného kroku a mnoho tanečních variací.

X2PdZ_cVM_yoLBR7phFYs9lmLDjMwCx8rYYepas7WwatyuwxRlkNAISjzXhb7bWqqMEW3E0-L47mt1BNXUgDF5kU-XFJ-trpMUYBLno5day49NlgGRHEIxTDiLlUwWILPZOI7ZCIUbqA4vh8dSU-zA

V den D vše proběhlo podle naplánovaných představ a všem se ples povedl na výbornou. 

 • Valentýn – svátek zamilovaných (beseda na téma „ Co je přátelství, láska, sex“) tvoření přání k Valentýnu, výzdoba společných prostor.eQ1zWqiah0JBf3WTrgmLJ2yowoNcingwIjSg6NlQY4cwWmmhNSUBPIFTSvRGAMX0onixn-UOt1fDZ2jCx3fCCnzyvxQSRtlEwT-yISAXDMGgCvxttUH3ifcGNYqaEYfS7LrNRJvozQQxl-BfN3WWPw

 • Malování na sklo – výzdoba DM

 • Budujeme a vytváříme nové prostory pro relaxaci.

 • Dáváme starým věcem novou tvář – práce s barvou.

 • Patinování – kreativní úprava nábytku

 • Kreativní tvoření „ Jaro už je za dveřmi“


Motto měsíce: 

aacb8adVUBz49aR6B_R1oO1eRB_uzzUnlaFw7QfnrjCldd4ahXCGbdvIJe5DRWZPtF83KQqVaNEp0b2G2L3pVceamuXhHrbKR76A5YlEqJ1reh_5J3aax1zCnYu0QIdMVNpFO4O0EIQBgcny83-19Q

CO NÁM PŘINESL LEDEN

Leden je měsícem odpočinku. Tři králové jsou dvanáctým dnem Vánoc, které nám definitivně končí, a začíná období masopustní, jež bude trvat až do Velikonoc. Je čas, kdy jsme s čistými štíty vykročili vstříc novému roku. 

 • S čerstvou energii a elánem jsme se pustili do tvoření nové výzdoby vestibulu HŠ.  Tentokrát hlavním tématem měsíce, byla plesová sezóna pod názvem „Karneval v Benátkách“

Nastudovali jsme si vše o historii a tradicích Benátského karnevalu.

Povídali si o maskách, které jsou příležitostnou pokrývkou obličeje a součástí maškarního kostýmu, kterým se maskují účastníci, aby si zajistili svou anonymitu.

 • V rámci dne otevřených dveří jsme pro nové zájemce, připravili ukázky aktivit a prací ubytovaných žáků. V průběhu celého dne žáci provázeli rodiče a budoucí studenty všemi prostory DM.
 • V průběhu měsíce k nám přijel francouzský praktikant, který u nás absolvoval třítýdenní praxi v cukrářském centru a byl ubytovaný na DM. Odpolední aktivity většinou trávil ve společnosti sportovních klání – stolního tenisu, kulečníku, fotbalu, házené, volejbalu atd.
 • Proběhl i turnaj v ping- pongu, kterého se zúčastnili všichni ubytovaní.
 • Udělali jsme si společný večer věnovaný palačinkám a lívancům. Víte, kde se u nás vlastně vzaly? Samotné české slovo palačinka pochází z maďarského „palacsinta“ (v rakousko-bavorské němčině je slovo „Palatschinke“ převzato z češtiny). Maďaři toto pojmenování převzali údajně od rumunského „plăcintă“, jenž značí zákusek nebo koláč.  Společné vaření bylo završeno společným stolováním, úsměvem i ústy špinavými od cukru. J
 • Také nesměl chybět „narozeninový rituál“ – tentokrát jsme tvořili přání a oslavu pro Maxima fran. praktikanta, který slavil osmnácté narozeniny.
 • Probíhaly pravidelné aktivity a kroužky

    motto měsíce:

TO NEJLEPŠÍ, CO PŘINESL PROSINEC

Nastává čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na kabátě, přichází
vytoužený vánoční čas. Období stresu, shonu a přeplněných „obchoďáků“, ale také klidu,
harmonie, voňavého cukroví a setkávání se s rodinou a přáteli.

 • Instalace Vánočních variací – výrobky našich studentů byly k zhlédnutí na tradiční výstavě výtvarných prací dětí a žáků frenštátských škol.  Výstava byla přístupná do 10. 01. 2024.  V rámci otevírací doby a konání akcí v prostorách domu kultury.
 • Také letos v prosinci se konal ping-pongový turnaj,  tento turnaj byl pro každého.  Zúčastnili se i ti,  kteří s ním nemají žádnou zkušenost.  Společně jsme prožili odpoledne ve sportovním duchu. Nechyběly ani odměny pro nejlepší hráče.  Vítězem se stal Eda,  druhé místo náleželo Miriam a třetí skončila Andy,  všichni ostatní odcházeli s dobrým pocitem ze hry.
 • Pro větší vánoční atmosféru jsme vyzdobili vstupní prostor DM,  toulali se vánočně vyzdobenými ulicemi Frenštátu a někteří studenti si světýlky zkrášlili své pokoje.
 • Příznivci volejbalu si užili svůj oblíbený sport v předvánočním souboji.  Soutěžili proti sobě dva týmy a souboj to byl opravdu těsný.  Nakonec s malým předstihem vyhrál tým chlapců. Odměna byla sladká,  stal se jí dort upečený našimi cukráři a každý si na něm pochutnal.  Tímto bychom jim chtěli poděkovat za krásně odvedenou práci.
 • Novou každotýdenní tradici se staly večery s hudbou,  studenti se zde baví oblíbenými písničkami jak ze současnosti,  tak z minulých let.  Každý má příležitost objevit něco nového a zajímavého ze světa muziky.
 • Byli jsme požádaní k vytvoření originálních obálek pro PF HŠ tohoto roku. V jednoduchosti je krása a obálky se moc povedly,  následně v nich bylo předáno přání našim partnerům a přátelům školy.
 • Těsně před Vánoci jsme uspořádali společné vánoční setkání. Povídali si o Vánocích a tradicích,  které k nim patří. Rozdali jsme si tvořivé dárečky,  „kde úkol zněl jasně“, každý si měl vytvořit svůj originální hrníček. Pochutnali si na výborném punči, který nám vytvořila paní vychovatelka s paní učitelkou Mgr.  Eliášovou, za což jim děkujeme. Ukončení slavnostního večera bylo zpestřeno noční vycházkou s vypouštěním lampiónu štěstí a přání.

Motto měsíce:  „ Úspěch je součet malých snah opakovaných den co den. “

Co se na DM v listopadu událo…

Listopad v našich přírodních podmínkách vykazuje ze všech měsíců v roce vůbec nejvyšší oblačnost, nejnižší počet jasných dnů. Říká se, že listopadové slunce na zem nevidí a listopadové mlhy ze dnů ukrajují…to nám vůbec, není na překážku, nám listopad přinesl opět mnoho aktivit, bohatého programu se spoustou krásných zážitků a nového tvoření.


 • Pravidelné volnočasové aktivity (baristický, barmanský kroužek, vyřezávání ovoce a zeleniny) sportovní kroužek v tělocvičně HŠ, spinning, posilovna, návštěva krytého bazénu.
 • Pobyt v přírodě (vycházky po okolí, běh, výšlapy po horách)
 • Společné setkání se všemi ubytovanými, slavíme narozeniny „Narozeninový rituál“ – zažít pocit důležitosti a sounáležitosti s kolektivem.
 • Filmové večery (diskuse s ostatními studenty).
 • Žáci se aktivně podíleli na tvorbě studovny a společenské místnosti na II. p. Každý si mohl vyzkoušet různé formy a techniky. Modernizaci a renovací, zdobením nejrůznějších starších předmětů a vdechnout věcem „nový život“ (malířské dekorativní techniky, decoupage, abstraktní originální závěsy a mnoho dalšího.
 • Péče o společné prostory DM
 • Kulturní akce „Muzikály naruby“
 • Prevencí předcházet onemocnění z nachlazení
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti – nabídka knižních novinek.
 • Den otevřených dveří – ubytovaní studenti provázeli nové uchazeče celým DM
 • Nová každodenní aktivita – černá nástěnka pro „zajímavost dne“ studenti vytvoří plakat s poučnou informací pro všechny studenty.
 • Studenti mohou plně využívat veškeré prostory vhodné pro individuální přípravu do školy nebo odborné praxe.

Motto měsíce:  

Co se v říjnu událo…

Měsíc říjen už je tady,  míchá barvy dohromady. Přebarvuje stromům listy,  zelenou nechá jen
místy.  Červená a žlutá s hnědou v té podzimní módě vedou.  Vítr fouká víc a více,  podzimní jsou plískanice.


Inspirace podzimní přírodou – vycházky po okolí

 • Péče o okolí DM, hřiště, společné prostory
 • Sběr přírodnin k využití abstraktní podzimní dekorace
 • Výstava prací ubytovaných žáků ve vestibulu HŠ „Podzimní slavnost aneb příroda
 • píše svou poezii“
 • Pokračování v zájmové činnosti v DM i mimo něj
 • Vytváření příznivých sociálních vztahů na pokojích, ve skupině
 • Pomoc studentům, žákům při nalézání efektivního studijního stylu
 • Oslava svátku Halloween – historie svátku (podvečer plný tajemství, ohně, stezky
 • odvahy a skvělého občerstvení)
 • Společné setkání (diskuse – návrhy výrobků pro účast na vánoční výstavě „Vánoční
 • variace“)
 • Kulturně – socializační funkce KINO NA DM - Společná akce studenti studentům
 • „filmové čtvrtky“ s diskusí k danému zhlédnutému filmu

Motto měsíce: To nejvíc, čím můžeš v životě být, je být opravdový.
Autor:  Honza Mendel

Aktivity v září

 • Vyřízení organizačních záležitostí nutných k pobytu žáků na DM
 • Seznámení a proškolení žáků s VŘ DM, BOZ a protipožární ochranou
 • Nabídka přitažlivých volnočasových aktivit (např. hra na kytaru, klavír) sportovní aktivity, kreativní tvoření, a řada dalších odpoledních kroužků. Zájmová činnost probíhá po celý školní rok a tvoří základ školního vzdělávacího programu DM.
 • Návštěva městské knihovny spojená s vyřízením čtenářských průkazů
 • Péče o okolí DM, podzimní údržba zahrádky (očištění od spadlého listí a větviček, úklid odkvetlých, uschlých a odumřelých části rostlin a sklizeň bylinek)  
 • Tvoříme novou tvář společenské místnosti na II.NP
 • Poznáváme město a okolí
 • Společné setkání - seznamovací rozhovory, utváření vztahů náhradního rodinného prostředí
 • Beseda na téma: „Osobní hygiena – hygienické návyky a jejich dodržování na DM
 •  Připravujeme HALOWENSKOU PÁRTY 

Začal nový školní rok

Třetího září se znovu otevřely dveře DM pro ubytované studenty HŠ.   Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku 2023/2024, ať vás  provází mnoho úspěchů a radosti.

Motto měsíce září:  RESPEKTUJ SVOJI INDIVIDUALITU

A NESNAŽ SE BÝT, KÝM NEJSI.

Činnosti a aktivity žáků

Žáci a žákyně ubytovaní v domově mládeže tráví svůj volný čas dle vlastního výběru a to zájmovou činností sportovní, klubovou nebo s počítačovou technikou.Stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže (269 kB)

CO SE UDÁLO V KVĚTNU

Příroda je v plném rozkvětu, sílící slunce a prodlužující se dny nás nutí trávit stále více času venku v přírodě. To hlavní s čím si snad všichni spojujeme květen, je láska. Protože vše v přírodě ji přímo evokuje: všude je plno barev, světla, tepla, a všudy přítomných krás.

Máme tendence se jen tak posadit, zavřít oči a vnímat pozitivní energii – udělat si čas pro sebe, děláme to, co nás činí šťastnými, hýčkáme se, přemýšlíme, jsme k sobě i ostatním laskaví. Učíme se respektovat, odpouštět a nechat věci plynout a zbytečně se netrápit situacemi a okolnostmi které nemůžeme ovlivnit.

Hned první květen nám připomíná důležitost péče o sama sebe i vzájemnosti. Svátek práce můžeme chápat i jako oslavu práce na sobě. Proto jsme požádaly profesionální kosmetičku a pozvaly ji na jedno odpoledne. Paní Lenka přednášela o tom, co my a naše pokožka potřebuje, abychom se cítily lépe a naše pleť byla v dobré kondici.  Poté se naše studovna proměnila v kosmetické studio, kde se upravoval vzhled, barvily řasy i obočí. Také zde probíhala individuální poradna, kdy každý dostal užitečné rady a tipy jak správně pečovat o pleť, jak se zbavit všech nedostatků na kráse.

Pečujeme nejenom o sebe ale i o okolí ve kterém žijeme. Pravidelně uklízíme, dodržujeme čistotu a pořádek na pokojích. Dbáme na aktuální výzdobu společných prostor vázanou k ročnímu období nebo významnému svátku.

Tentokrát jsme využili staré nepotřebné kuchyňské náčiní a vytvořili nevšední květinovou výzdobu u vstupu HŠ.

S příchodem slunečných dnů jsme se s ubytovanými žáky rozhodli zútulnit a zvelebit prostředí školy i jeho okolí. Do oken jsme umístili jarní květiny. Ven jsme se vydali shrabat popadané listí po zimě, uklidit okolí školy a zamést nepořádek z našich chodníků. Vyčistili a vytrhali plevel z naši bylinkové zahrady. Museli jsme zkypřit půdu motykami, vyrovnat hráběmi a odstranit staré uschlé rostliny.

Proč je důležité upevňovat duševní zdraví?

Psychohygiena je důležitou prevencí vzniku psychických, ale i psychosomatických onemocnění. Člověk se na základě dodržování správné psychohygieny stává odolnější i proti nemocem somatickým. V tomto měsíci za námi přijely dvě terapeutky nové metody Access Bars. V úvodu jsme se dozvěděli, že na hlavě máme 32 bodů, které při jemném doteku rychle a snadno uvolní zablokovanou energii. Ošetření je vhodné a bezpečné pro děti, dospívající i dospělé. Následně si mohli vyzkoušet účinky terapie někteří žáci, kteří absolvovali sezení.

Filmové večery – filmy na tento nový druh aktivity se pečlivě vybírají. Jde velmi často o kultovní filmy a filmy se skrytou hlubší tématikou. Diskuse, která je součástí večera, je poznáním k hledání lidského, kulturního a vzdělávacího rozměru filmu.

CO NÁM PŘINESL DUBEN

Jarní energie je už cítit ve vzduchu, plná ptačího cvrlikání, bzukotu prvních odvážných včel a světle zelené barvy, kterou vidíme téměř všude v přírodě. Duben je ve znamení probouzející se přírody a také pevně spjaty s Velikonocemi, svátky jara, nového života, Dnem země.

Jaro symbolizuje nový počátek, vybízí k jarnímu úklidu, tvůrčí činnosti a kreativitě.

V rámci celoročních aktivit povzbuzujeme svou kreativitu:

Věnujeme se osobnímu rozvoji -  vzděláváme se, čteme.

Věnujeme se uměleckým činnostem -  např. malujeme, fotíme, hrajeme na hudební nástroje, posloucháme hudbu, chodíme a pozorujeme přírodu.

Také dáváme své kreativitě prostor – dopřáváme si čas, kdy neděláme nic, naše mysl se může jen toulat a naše povědomí k nám promlouvat.

K této činnosti máme k dispozici vhodné prostředí, potřebné nástroje i různorodý materiál, zde zanecháváme svým nápadům konkrétní podobu a řád.

V tomto měsíci tvoříme společně novou velikonoční a jarní výzdobu pro společné prostory DM a HŠ.

Chtěli jsme dát sbohem fádnosti a rozhodli jsme se pro změnu interiéru naši společenské místnosti.

Navlékáme prostoru nový kabát. Stěna v místnosti nám poslouží jako největší malířské plátno.

Inspirujeme se, novou technikou „betonovou stěrkou“ která je navíc praktická, otěruvzdorná a mechanicky odolná. Snažíme se promítnout do realizace naši novou představu, jak má výsledek vypadat.

Nejdřív musí starý nátěr pryč, učíme se pracovat se škrabkou a správně odhadnout vrstvu starého nátěru.

Poté stěnu napenetrujeme a necháváme zaschnout. Na připravený podklad nanášíme první vrstvu betonové stěrky a vyhlazujeme nerezovým hladítkem. Necháváme opět zaschnout a vytvrdnout. Poupravíme mezery a aplikujeme druhou vrstvu.

Práce to není úplně lehká, po pár prvotních tazích ale už víme, jak na to.

Sundáme garnýže, vyčistíme je od původního laku a znovu natřeme.

Zbavíme prostor od veškerého prachu, vysavačem projdeme každý zapadlý kout.

Pověsíme závěsy pro vyvolání útulné a pohodové atmosféry.

Následně nainstalujeme novou televizi a přenosný reproduktor, který zajistí dokonalý hudební zážitek. Ještě zbývá rozmístit nábytek, který navodí pohodu a klid interiéru. Celkový dojem ozvláštní umístěné polštáře, které podtrhnou uvolněnou atmosféru.

Slunečné počasí vybízí k návštěvám sportoviště v areálu HŠ, fotbal i basketbal vytáhne ven všechny naše ubytované studenty.

Ve čtvrtek 20. 04. jsme prožili odpoledne s kytarou, kterou proháněl pan mistr Majer.  J

Naše ubytovaná studentka Míša upekla a dala nám ochutnat svůj dort, který bude připravovat u závěrečných zkoušek. Přejeme ji hodně štěstí.

Svůj narozeninový rituál si tento měsíc prožila Adéla S.

CO NÁM PŘINESL BŘEZEN

Pranostika říká „Březen za kamna vlezem.“  My jsme se této pranostiky nedrželi, ba naopak tento měsíc byl opět nabitý různorodými aktivitami a zážitky.

Ve čtvrtek 2. března na nás čekala společná akce „ Březnové opékání buřtů aneb grilovat se dá, i když mrzne.“  Než jsme si na této dobrotě pochutnali, museli jsme splnit pár úkolů. Zaprvé, najít vhodné místo a připravit gril, zadruhé, nachystat a nasekat dřevo. Další výzvou bylo zapálení ohně, oči všech přítomných sledovali odvážlivce, který se toho ujal. Povede se mu oheň zapálit jednou sirkou? Každý si podle svého zvyku naříznul špekáček a připravil krajíc chleba. A šlo se na to. Koukali jsme do ohně a netrpělivě vyčkávali, kdy už ochutnáme připravovanou dobrotu. Dobrou chuť. Do těchto aktivit se spolehlivě zapojil úplně každý. I ten co nejí maso. Oheň dohořel a my se už nyní těšíme, že si takovou akci zopakujeme.

Navštívili jsme také divadelní představení Těšínského divadla „Splašené nůžky“ – interaktivní divadelní komedie se odehrávala v kadeřnickém salónu. O tom, kdo byl vrah, jsme rozhodli my - přítomní diváci.

Březen měsíc knihy - BŘEZEN je také oslavou čtení, vyprávění a knížek. Čtení a poslouchání je totiž aktivitou, která nám pomáhá rozvíjet mnohem víc než slovní zásobu. Také empatii, schopnosti porozumět druhým, a tím nakonec i sobě samému.

Povídali jsme si nejen o knihách, ale ze starých knih jsme tvořili a učili se vyrábět dekorace.

Jednalo se o staré knihy, o které již nikdo nejevil zájem a putovaly by do sběru. My jsme dali těmto knihám druhou šanci a vytvořili jsme dekorace vztahující se k učebním a maturitním oborům HŠ.

Březen je také ve znamení prvního jarního dne, jarní rovnodennosti a hlavně časem předvelikonočního půstu, který se táhne celým měsícem. Nedočkavě vyhlížíme teplé sluneční paprsky a odpoledne vyrážíme na dlouhé výlety do okolí, pozorovat probouzející se přírodu, pozorovat jarní květy, poslouchat zpěv ptáků, bzučících včel a vnímat vůně jara.

Samozřejmé jsou naše pravidelné aktivity: Pondělní Zumba, Baristický kroužek, posilovna, kulečník

Venku již můžeme hrát fotbal a basketbal. Nechybí ani hra na klavír, kreativní tvoření, jarní výzdoba společných prostor, poslech hudby, četba a mnoho dalšího.

CO NÁM PŘINESL ÚNOR

Jak všichni víme, únor je nejkratším měsícem v roce.

Únor byl opravdu nevyzpytatelný a počasí v něm bylo různé od holomrazů, slunce až po silné větry. Dny se viditelně prodlužují, avšak minimálně na horách ještě vládne zima. Pod povrchem už ale pomalu začíná klíčit nový život a příroda obnovuje svoje síly. To je únor - který je spojován s Hromnicemi, Valentýnem a závěrem Masopustu, který vyvrcholí Popeleční středou.

U nás na DM vládla také pestrost a různorodost v nabízených aktivitách i příležitostných akcích.

Na začátku měsíce si mohli žáci vyčistit hlavu od učení na pololetních a jarních prázdninách.

Mezi naše pravidelné volnočasové aktivity patří:

 • Baristický kroužek, Zumba, vyřezávání ovoce a zeleniny, sportovní kroužek v tělocvičně HŠ, barmanský kroužek, kulečník, návštěva posilovny, ping pong, vzdušný hokej.
 • Všechny sportovní a zájmové aktivity přispívají k zlepšení fyzické kondice, vedou ubytované žáky k aktivnímu odpočinku, k rozvíjení pohybové kultury a fyzických dovedností.

Pro některé z nás jsou oslavy spojené s tzv. Dnem svatého Valentýna, který je dalším uměle importovaným svátkem a s naší tradicí nemá nic společného. Pro jiné jsou naopak vítanou příležitostí projevit lásku a náklonnost. Pro nás to byla příležitost vyzdobit vestibul HŠ a společné prostory DM srdíčky a malými valentýnkami.

Francouzští praktikanti přijeli na stáž a byli zde ubytovaní na tři týdny. Aktivně se podíleli na aktivitách DM, a žáci s nimi mohli trénovat konverzaci v angličtině.

U příležitosti Maturitního plesu HŠ jsme tvořili výzdobu Benátských masek. V naší kreativní dílně pracovali žáci ve dvojicích, kdy jeden druhému masku nanášel ze sádrového obvazu na obličej nebo na ruce. Po zaschnutí se povrch ručně namaloval nebo nazdobil papírovými nálepkami, přírodním nebo umělým peřím, skleněnými korálky atd.

Benátské masky jsou příležitostnou pokrývkou obličeje a součásti maškarního kostýmu, kterým se od středověku při karnevalu nebo masopustu maskují účastníci, aby se anonymitě mohli věnovat nevázanému veselí.

Účastnili jsme se Večerního výtvarného kurzu s lektorem Mgr. Pavlem Strnadelem (jako živý model -  inspirace pro malbu a kresbu studentů)

Co nám přinesl leden

Společné setkání se žáky - vánoce v rodinném kruhu, novoroční předsevzetí

Už je to zase tady! Začátkem nového roku, děláme tlustou čáru za všemi nezdary a plni odhodlání sepisujeme odvážná novoroční předsevzetí, od kterých si slibujeme vytouženou životní revoluci.

Tak ať se vaše sny plní…vaše vzkazy máme dobře uschovány. A na konci kalendářního roku si můžete říct: "Letos jsem to dal/a..."

Odstranění vánoční výzdoby na DM –  zase za rok.

Lednová výzdoba prostor DM – práce s papírem, výroba papírových sněhových vloček.

Probíhá pravidelná zájmová činnost- zumba, baristický a barmanský kroužek, vykrajování ovoce a zeleniny, sportovní kroužek.

Všichni ubytovaní se aktivně podílejí na tvorbě společných míst. Postupně na DM ladíme a dotváříme si prostory pro různorodou aktivitu – kreativní místnost dostala svůj útulný koutek, kde se dobře přemýšlí a přicházejí zde vize pro realizaci tvůrčích aktivit. Knihovna neslouží jen k rozvoji čtenářské gramotnosti. Je to místo pro setkávání, útulný prostor, kde mohou probíhat diskuse nad nějakou knihou či literárním problémem. Dá se tady v tichosti číst nebo pít čaj. Nově vznikla studovna – místo s PC připojením internetu, odkud mohou žáci čerpat informace pro studentské odborné činnosti, v soukromí se připravovat na vyučování. Společenská místnost slouží k aktivnímu odpočinku. Můžeme si zde zahrát kulečník nebo šipky, nově také vzdušný hokej.

Narozeninový rituál jsme přichystali pro dva oslavence - Samuel P., Gábina D.

Příprava na „den otevřených dveří“ – informace pro rodiče a budoucí žáky o možnosti ubytování.

Francouzský praktikant přijel na stáž. Na dva týdny máme ubytovaného francouzského praktikanta, který se aktivně podílí na aktivitách DM, a žáci mohou trénovat konverzaci v angličtině.

Zábavný podvečer – soutěž v Piškvorkách v posledním lednovém podvečeru změřili ubytovaní žáci své schopnosti a dovednosti v populární hře Piškvorky.  Na vítěze čekala sladká odměna. Gratulujeme.

TO NEJLEPŠÍ CO PŘINESL PROSINEC

A je tu poslední měsíc kalendářního roku, plný vánočního těšení a kupodivu i radosti ze sněhu. Prosinec se nesl ve znamení Adventu, kdy všichni nedočkavě odpočítávají dny zbývající do Vánoc.

Tento měsíc byl opět nabitý nejrůznějšími aktivitami.

 • Instalace vánočních variací – výrobky našich žáků byly k zhlédnutí na tradiční výstavě výtvarných prací dětí a žáků frenštátských škol. Výstava byla  přístupná do 10. 1. 2023 v rámci otevírací doby a konání akcí v prostorách Domu kultury.
 • V kreativním ateliéru se v průběhu měsíce konala nejedna vánoční dílna. Z rozmanitých materiálů jsme tvořili svícny, přívěsky, baňky, vánoční hvězdy, další ozdoby a dekorace na vánoční strom. Zdobené dřevěné špalky ozářily vestibul HŠ. Z přírodních materiálů jsme vytvářeli adventní věnce a vánocemi dýchaly všechny společné prostory DM.
 • Byla vyhlášena soutěž o nejútulnější vánoční atmosférou vyzdobený pokoj.
 • Vycházky vánočně vyzdobeným náměstím – vánoční strom, vánoční trhy.
 • Připojili jsme se, k celorepublikové akci pořádané regionálními Deníky a Českým rozhlasem „Česko zpívá koledy“.  Na náměstí spolu s dalšími Frenštáčany, jsme zpívali šestici českých koled.  Přesně v tu samou chvíli zpívaly tyto koledy tisíce lidí na více jak 570 místech České republiky.
 • Svůj narozeninový rituál jsi tentokrát prožila Rebeca S.
 • V půli prosince se konal Vánoční turnaj ve stolním tenise.  Tento turnaj, byl určen pro každého, kdo si po nějaké době chce připomenout jak krásné je si zahrát ping pong nebo bere pálku poprvé do ruky. Společně jsme si užili příjemný večer v kolektivu. Na vítěze čekalo sladké překvapení, medaile a diplomy. Děkujeme za výborné dorty žákům HŠ obor cukrář. Moc nám všem chutnaly.
 • Předvánoční posezení, seznámení s kulturními tradicemi, zdobení vánočního stromku, balení vánočních dárků. Společná příprava pohoštění. Rozdávaní drobných pozorností.

 Ať děláš cokoliv, zůstaň uvolněný.

 Ať se směješ, nebo pláčeš, ať se raduješ,

 nebo odpočíváš, směj se, plakej, raduj se, zlob se,

 pracuj a odpočívej uvolněně.  Když jsi uvolněný,

 všechno jde snáz, plynuleji a přirozeněji.

 Když jsi zaťatý, všechno se zpomaluje a komplikuje.

 RELAX, BABY!

Aktivity měsíce LISTOPAD
-Kulturní akce – výstava ZTIŠENÍ Pavel Strnadel- měli jsme možnost vidět pestrou škálu prací Pavla Strnadla
-Zapojení žáků do organizování života na DM, montáž nábytku, úprava a tvorba nových prostor, budování knihovny DM
-Jednou z klíčových dovedností, kterou by si žáci ze škol měli odnést, je schopnost práce s informacemi.  Hlavní výhody pro vybudování knihovny na DM
1.zabezpečení přístupu k informacím a informačním zdrojům
2.podpora výchovně-vzdělávacího procesu na DM
3.rozvíjení informační gramotnosti;
4.rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti;
5.kulturně-socializační funkce;
6.komunitní centrum DM
-Sportovní aktivity – kondiční posilování v posilovně , zumba, spinning, tělocvična HŠ, kulečník, šipky, ping pong
Pokračování v zájmové činnosti v DM i mimo něj
-Slavíme společně narozeniny – NAROZENINOVÝ RITUÁL – význam rituálu- prohloubení společenských a kulturních návyků, umožnit každému žáku zažít pocit důležitosti a sounáležitosti s kolektivem.
-Vyřezávání ovoce a zeleniny – každé úterý ve vestibulu DM
-Tvoříme vánoční ozdoby na den otevřených dveří – vycházky do přírody pro sběr přírodního materiálu pro vánoční dekorace.
-Předvánoční výzdoba prostor DM a jednotlivých pokojů
-Den otevřených dveří – provázíme nové studenty a rodiče
-Společné vánoční tvoření výrobků pro tradiční výstavu výtvarných prací žáků frenštátských středních a zš  škol.

Aktivity měsíce října
-Beseda „Informace o školní jídelně a stravování“  školitel  Mgr.Táborská
-Tematická rozprava – vytváření příznivých sociálních vztahů na pokojích a ve skupině.
-Zúčastnili jsme se celostátní akce na podporu knih, knihoven a čtenářství „Týden knihoven“
-Podíleli jsme se na akci pořádanou knihovnou Rostlinný swap – rostlina s příběhem.
-Pokračujeme ve volnočasových aktivitách, nově každé pondělí navštěvujeme taneční hodinu plnou energie, skvělé nálady a neskutečně chytlavé hudby ZUMBU
-Inspirace podzimní přírodou, vycházka po okolí, sběr přírodnin k využití abstraktní podzimní dekorace
-podzim představuje druhé jaro, ve kterém každý list je květinou. Teď je na nás, abychom se do tónů a barev podzimu sladili - vyrábíme krásné podzimní dekorace a vysazujeme květiny do truhlíků. Ve vestibulu HŠ instalujeme a tvoříme útulnou podzimní atmosféru.
-Kdo by neměl podzim spojený se světlem svíček. A co teprve, když jejich světlo ozáří krásně vydlabanou a vyřezanou dýni
-Kreativní strašidelná výzdoba společenské místnosti.
-Příprava individuálního programu na společnou akci Halloweenské párty.
-Pečeme a připravujeme občerstvení pro Halloweenskou párty
-Výroba kostýmů
-Halloweenská párty - stezka odvahy, bohatý program, zpěv, tanec, kouzla, hra na hudební nástroj a mnoho dalšího překvapení
-Ukončení vyhlášené fotosoutěže -  výběr vhodných fotografií, příprava k tisku a následné výstavy ve vestibulu HŠ
-Diskuse na téma – návrh pro účast na vánoční výstavě s názvem „Vánoční variace“

Motto měsíce října:

To, čím budeš zítra, začíná tím, co uděláš dnes.

Systém výchovy ve volném čase je a musí být součástí globálního systému výchovy, jejímž cílem má být především změna postoje člověka k lidem, ke společnosti, k přírodě i sobě samému s důrazem na soužití, solidaritu, ochotu ke spolupráci, k pomoci druhým lidem. Děti a mládež jsou vždy odrazem stavu společnosti samé. Proto si uvědomujeme, že množství a především kvalita a možnosti naplnění volného času mohou být jedním z nejdůležitějších kritérii společnosti.

Dne 18.10. proběhla na DM zážitková akce „Halloween párty“

Jak jsme uspořádali  Halloweenskou párty :   Krok za krokem

 1. Naplánovali jsme si datum

Konala se 18. října v podvečerních hodinách

 1. Seznam zvaných hostů

Byli pozváni všichni žáci ubytovaní na DM

Vstup byl jen s originální strašidelnou či vyzývavou maskou

 1. Vymysleli jsme témata aktivit a  soutěží

Čekal na nás bohatý program plný překvapení. Vyrobili jsme Halloweenské dekorace, vytvořili strašidelnou výzdobu, soutěžili o nejlepší kostým, dlabali jsme dýni, procházeli labyrintem smrti k tomu světelná a zvuková technika umocnila tajuplný prožitek.

 1. Jídlo a nápoje

Vše jsme upekli a uvařili, namíchali, vypili a snědli

 1. Nabyli vědomosti

Kdy a proč se slaví Halloween

Aktivity měsíce září

 • Vyřízení organizačních záležitostí nutných k pobytu žáků na DM
 • Seznámení a proškolení žáků s VŘ DM, BOZ a protipožární ochranou
 • Nabídka volnočasových aktivit v DM i mimo něj
 • Nabídka sportovních aktivit
 • Společná návštěva literárního happeningu NOC LITERATURY
 • Návštěva městské knihovny spojená  s vyřízením čtenářských průkazů.
 • Vyhlášení fotosoutěže o nejoriginálnější fotografii „FRENŠTÁT OKEM OBJEKTIVU ANEB BARVY A NÁLADY PODZIMU“ (ukončení akce 31.10. 2022, výstava fotografii ve vestibulu HŠ)
 • Péče o okolí DM, podzimní údržba zahrádky,(očištění od spadlého listí a větviček, úklid odkvetlých, uschlých a odumřelých části rostlin a sklizeň bylinek
 • Tvoříme novou kreativní dílnu
 •  Připravujeme HALOWENSKOU PÁRTY

 Je tu začátek září a to znamená pro spoustu z vás asi jediné – začíná nový školní rok. Vybrat si správně střední školu je velmi důležitý krok pro každého, kdo chce získat nejen dobré vzdělání, ale také aktivně a smysluplně prožít své roky středoškolského života.

Do nového školního roku 2022/2023 přejeme všem učitelům, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené studenty, aby byli laskaví a spravedliví a aby jim jejich práce přinášela radost.

Všem studentům přejeme, aby tento školní rok byl pro ně přínosný a cenný, plný poznávání světa a hodnoty přátelství.

TURNAJ VE VOLEJBALE

Dne 17. 3. 2022 jsme na domově mládeže uspořádali turnaj ve volejbale, který se odehrál v tělocvičně naší školy. Proti sobě hrála dvě družstva. První se skládalo z ubytovaných žáků a druhé tzv. international team (stážisté maďarské školy Eger, vychovatelé a dvě ukrajinské dívky). Hrálo se na dva vítězné sety. Zápasy byly těsné, avšak o vlásek vyhrál international team. Výhrou byl krásný dort, který byl tak velký, že vystačil pro obě družstva. Vítězové se rozdělili i s poraženými. Tento mezinárodní večer jsme si všichni společně moc užili.


TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Dne 9. 3. 2022 se v herně domova mládeže uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Zúčastnili se nejen ubytovaní žáci z domova mládeže, ale i stážisti maďarské školy Eger, pan vychovatel Mgr. Rek nebo pan mistr Bc. Majer. Jednotlivé zápasy byly napínavé a těsné, ale vyhrát mohli jen nejlepší. Na 1. místě se umístil D. Napoleone, 2. místo obsadila V. Štecová a 3. místo A. Slívová. Bramborovou medaili získala M. Malinová, avšak sladké odměny čekaly pro všechny hráče, kteří se aktivně zapojili.