Ubytování žáků na domově mládeže

Ing. Jiří Adamec - vychovatel vychovatele@hotelovkafren.cz, +420 602 263 109
Mgr. Martina Mikulecká - vychovatelka vychovatele@hotelovkafren.cz, +420 731 105 807


Ubytovací služby pro veřejnost
Antonie Kutáčová - antonie.kutacova@hotelovkafren.cz, +420 737 410 300


V den nástupu odevzdat 1 ks fotografie do osobního spisu (velikost - doklady). První splátka na stravu a ubytování je placena hotově při příjezdu na ubytování současně s čipem k odebírání stravy.


Žáci a žákyně jsou rozmístěni do výchovných skupin dle pohlaví. Chod domova mládeže je řízen řádem domova mládeže a na jeho vnitřním životě se spolupodílí žákovská samospráva, která je složena ze zástupců jednotlivých výchovných skupin.

V oblasti výchovného působení nabízí činnosti, které jsou orientovány na výchovně vzdělávací, poznávací, rekreační aktivity, směřující k účelnému naplnění volného času mládeže, k sebepoznání a podpoře vlastních schopností. Domov mládeže rozšiřuje vliv na žáky a žákyně v oblasti výchovy mimo vyučování vytvářením dobrých společenských podmínek pro účelné trávení volného času mladých lidí, které povede k jejich zdravému životnímu stylu. Pedagogičtí pracovníci se intenzivně zaměřují v činnostech na stále se měnící potřeby a přání žáků a žákyň. Důraz je kladen na podporu samostatné práce žáků a žákyň, na jejich zodpovědnost za sebe i svoji práci, na schopnost spolupráce a sebehodnocení. Výchova mimo vyučování probíhá podle výchovně vzdělávacího programu domova mládeže. Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jejich vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identita). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti). Obsahem výchovně vzdělávací činnosti je výchova sociální a personální, výchova k učení, výchova k volnému času a výchova občanská.

Každá vychovatelka kromě výchovné práce se svou skupinou, je pověřena organizováním určitého druhu zájmové činnosti, která je nabízena všem ubytovaným žákům a žákyním domova mládeže, organizováním různých kulturních a společenských akcí, besed na různá témata. V zájmových činnostech mají možnost žáci a žákyně využívat společenské místnosti se zaměřením na klubové aktivity (pracovně-výtvarné činnosti, kulečník, stolní tenis, stolní fotbal, PC atd.), tělovýchovný areál školy pro sportovní aktivity, posilovnu domova mládeže. V okolí zařízení se nachází kino, krytý bazén, zimní stadion.

Domov mládeže je dle svého vybavení zařazen do 1. kategorie. Žáci a žákyně jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Ubytování na jeden měsíc činí: 1300,- Kč

Celodenní stravování, které ubytovaný žák/žákyně může odebírat činí 132,- Kč (obsahuje snídani, dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku, večeři).

Ubytovací služby pro veřejnost

Domov mládeže Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm v rámci své doplňkové činnosti nabízí ubytovací služby organizovaným skupinám dětí, mládeže i dospělých o víkendech a v době školních prázdnin při minimálním počtu 25 osob. Vyčleněná ubytovací kapacita je max. 104 míst. Základní ubytovací jednotky se skládají z buněk, které zahrnují jeden pokoj dvoulůžkový, jeden pokoj třílůžkový a sociální zařízení (WC, sprchový kout a dvě umývadla). Jednotlivé pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem, nočními stolky, restauračním stolem a židlemi. Vstupní chodbička je vybavena šatními skříněmi odpovídající počtu válend na buňkách.

Domov mládeže lze využít i pro školní výlety nebo jiné akce v období školního vyučování. Vyčleněná ubytovací kapacita je v tomto období max. 50 míst.

Všeobecné smluvní podmínky před uzavřením smlouvy o ubytování dle ustanovení § 1811  a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, p. o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace (dále jen "ubytovatel"):

a) Kontaktní údaje ubytovatele: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,
p. o., IČ: 00576 441, DIČ: neplátce DPH se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Mariánská 252, společnost zapsána v rejstříku škol a školských zařízení: č. j. 10659/2000-21, adresa pro doručování elektronické pošty: sekretariat@hotelovkafren.cz, telefonní číslo: 556836551, datová schránka: bc5jrez.

b) Poskytování ubytovacích služeb: doplňková činnost ubytovatele.

c) Označení služby: ubytovatel obstarává pro hosty ubytování a služby související s ubytováním (ubytovatel poskytuje ubytovaným povlečení lůžkovin, zajišťuje recepční službu (nikoliv pedagogický dozor nezletilým). Objednávku ubytovacích služeb o víkendech a prázdninách je třeba zaslat nejméně 20 dnů předem.

d) Cena poskytované služby: pro 1 osobu a noc činí 240,-Kč + 20,- Kč poplatek z pobytu, sazba poplatku z pobytu je za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku, cena je konečná.

e) Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování (objednávce) v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným sdělí písemně při vystavení faktury.

f) Sdělení před uzavřením smlouvy: Platba v hotovosti při příjezdu při zapsání do ubytovací knihy. V případě smlouvy o nájmu ubytovací jednotky se uplatnění práva pro odstoupení od smlouvy řídí ustanoveními dohodnutými ve smlouvě, v případě objednávky lze uplatnit její storno minimálně 14 dnů před vznikem ubytování. Objednavatel upřesní počet ubytovaných před zahájením akce nejpozději 3 dny předem e-mailem: antonie.kutacova@hotelovkafren.cz nebo telefonicky +420 737 410 300 . Přístup k internetovému připojení ve společenských místnostech zdarma.

g) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

i) Vztah mezi hostem a ubytovatelem založený smlouvou se bude řídit právními předpisy České republiky.

j) Za trvání smlouvy bude host jednat s ubytovatelem českým jazykem, ve kterém poskytne ubytovaným hostům podmínky a další údaje.

k) V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb dochází ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Ubytovatel zpracovává následující kategorie osobních údajů:
  osobní údaje ubytovaných hostů v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo číslo cestovního pasu, účel pobytu.
 2. Dotčenými subjekty osobních údajů jsou zájemci o ubytování.
 3. Ubytovatel pro poskytování ubytovacích služeb nevyužívá žádného zpracovatele osobních údajů.
 4. Ubytovatel na ochranu osobních údajů přijme příslušná bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření.
 5. Ubytovatel nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu školy.
 6. Ubytovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.
 7. Ubytovatel po ukončení poskytování ubytovacích služeb řádně naloží se zpracovávanými osobními údaji.
 8. Ubytovatel zajistí nutnou součinnost v otázce zabezpečení zpracování osobních údajů, v případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s ochranou osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, ohledně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem.
 9. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách školy www.hotelovkafren.cz/gdpr.

Osoba odpovědná za ubytování cizích osob:

Antónie Kutáčová, telefon: +420 737 410 300

Dokumenty

Činnosti a aktivity žáků

Žáci a žákyně ubytovaní v domově mládeže tráví svůj volný čas dle vlastního výběru a to zájmovou činností sportovní, klubovou nebo s počítačovou technikou.Stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže (269 kB)

TO NEJLEPŠÍ CO PŘINESL PROSINEC

A je tu poslední měsíc kalendářního roku, plný vánočního těšení a kupodivu i radosti ze sněhu. Prosinec se nesl ve znamení Adventu, kdy všichni nedočkavě odpočítávají dny zbývající do Vánoc.

Tento měsíc byl opět nabitý nejrůznějšími aktivitami.

 • Instalace vánočních variací – výrobky našich žáků byly k zhlédnutí na tradiční výstavě výtvarných prací dětí a žáků frenštátských škol. Výstava byla  přístupná do 10. 1. 2023 v rámci otevírací doby a konání akcí v prostorách Domu kultury.
 • V kreativním ateliéru se v průběhu měsíce konala nejedna vánoční dílna. Z rozmanitých materiálů jsme tvořili svícny, přívěsky, baňky, vánoční hvězdy, další ozdoby a dekorace na vánoční strom. Zdobené dřevěné špalky ozářily vestibul HŠ. Z přírodních materiálů jsme vytvářeli adventní věnce a vánocemi dýchaly všechny společné prostory DM.
 • Byla vyhlášena soutěž o nejútulnější vánoční atmosférou vyzdobený pokoj.
 • Vycházky vánočně vyzdobeným náměstím – vánoční strom, vánoční trhy.
 • Připojili jsme se, k celorepublikové akci pořádané regionálními Deníky a Českým rozhlasem „Česko zpívá koledy“.  Na náměstí spolu s dalšími Frenštáčany, jsme zpívali šestici českých koled.  Přesně v tu samou chvíli zpívaly tyto koledy tisíce lidí na více jak 570 místech České republiky.
 • Svůj narozeninový rituál jsi tentokrát prožila Rebeca S.
 • V půli prosince se konal Vánoční turnaj ve stolním tenise.  Tento turnaj, byl určen pro každého, kdo si po nějaké době chce připomenout jak krásné je si zahrát ping pong nebo bere pálku poprvé do ruky. Společně jsme si užili příjemný večer v kolektivu. Na vítěze čekalo sladké překvapení, medaile a diplomy. Děkujeme za výborné dorty žákům HŠ obor cukrář. Moc nám všem chutnaly.
 • Předvánoční posezení, seznámení s kulturními tradicemi, zdobení vánočního stromku, balení vánočních dárků. Společná příprava pohoštění. Rozdávaní drobných pozorností.

 Ať děláš cokoliv, zůstaň uvolněný.

 Ať se směješ, nebo pláčeš, ať se raduješ,

 nebo odpočíváš, směj se, plakej, raduj se, zlob se,

 pracuj a odpočívej uvolněně.  Když jsi uvolněný,

 všechno jde snáz, plynuleji a přirozeněji.

 Když jsi zaťatý, všechno se zpomaluje a komplikuje.

 RELAX, BABY!

Aktivity měsíce LISTOPAD
-Kulturní akce – výstava ZTIŠENÍ Pavel Strnadel- měli jsme možnost vidět pestrou škálu prací Pavla Strnadla
-Zapojení žáků do organizování života na DM, montáž nábytku, úprava a tvorba nových prostor, budování knihovny DM
-Jednou z klíčových dovedností, kterou by si žáci ze škol měli odnést, je schopnost práce s informacemi.  Hlavní výhody pro vybudování knihovny na DM
1.zabezpečení přístupu k informacím a informačním zdrojům
2.podpora výchovně-vzdělávacího procesu na DM
3.rozvíjení informační gramotnosti;
4.rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti;
5.kulturně-socializační funkce;
6.komunitní centrum DM
-Sportovní aktivity – kondiční posilování v posilovně , zumba, spinning, tělocvična HŠ, kulečník, šipky, ping pong
Pokračování v zájmové činnosti v DM i mimo něj
-Slavíme společně narozeniny – NAROZENINOVÝ RITUÁL – význam rituálu- prohloubení společenských a kulturních návyků, umožnit každému žáku zažít pocit důležitosti a sounáležitosti s kolektivem.
-Vyřezávání ovoce a zeleniny – každé úterý ve vestibulu DM
-Tvoříme vánoční ozdoby na den otevřených dveří – vycházky do přírody pro sběr přírodního materiálu pro vánoční dekorace.
-Předvánoční výzdoba prostor DM a jednotlivých pokojů
-Den otevřených dveří – provázíme nové studenty a rodiče
-Společné vánoční tvoření výrobků pro tradiční výstavu výtvarných prací žáků frenštátských středních a zš  škol.

Aktivity měsíce října
-Beseda „Informace o školní jídelně a stravování“  školitel  Mgr.Táborská
-Tematická rozprava – vytváření příznivých sociálních vztahů na pokojích a ve skupině.
-Zúčastnili jsme se celostátní akce na podporu knih, knihoven a čtenářství „Týden knihoven“
-Podíleli jsme se na akci pořádanou knihovnou Rostlinný swap – rostlina s příběhem.
-Pokračujeme ve volnočasových aktivitách, nově každé pondělí navštěvujeme taneční hodinu plnou energie, skvělé nálady a neskutečně chytlavé hudby ZUMBU
-Inspirace podzimní přírodou, vycházka po okolí, sběr přírodnin k využití abstraktní podzimní dekorace
-podzim představuje druhé jaro, ve kterém každý list je květinou. Teď je na nás, abychom se do tónů a barev podzimu sladili - vyrábíme krásné podzimní dekorace a vysazujeme květiny do truhlíků. Ve vestibulu HŠ instalujeme a tvoříme útulnou podzimní atmosféru.
-Kdo by neměl podzim spojený se světlem svíček. A co teprve, když jejich světlo ozáří krásně vydlabanou a vyřezanou dýni
-Kreativní strašidelná výzdoba společenské místnosti.
-Příprava individuálního programu na společnou akci Halloweenské párty.
-Pečeme a připravujeme občerstvení pro Halloweenskou párty
-Výroba kostýmů
-Halloweenská párty - stezka odvahy, bohatý program, zpěv, tanec, kouzla, hra na hudební nástroj a mnoho dalšího překvapení
-Ukončení vyhlášené fotosoutěže -  výběr vhodných fotografií, příprava k tisku a následné výstavy ve vestibulu HŠ
-Diskuse na téma – návrh pro účast na vánoční výstavě s názvem „Vánoční variace“

Motto měsíce října:

To, čím budeš zítra, začíná tím, co uděláš dnes.

Systém výchovy ve volném čase je a musí být součástí globálního systému výchovy, jejímž cílem má být především změna postoje člověka k lidem, ke společnosti, k přírodě i sobě samému s důrazem na soužití, solidaritu, ochotu ke spolupráci, k pomoci druhým lidem. Děti a mládež jsou vždy odrazem stavu společnosti samé. Proto si uvědomujeme, že množství a především kvalita a možnosti naplnění volného času mohou být jedním z nejdůležitějších kritérii společnosti.

Dne 18.10. proběhla na DM zážitková akce „Halloween párty“

Jak jsme uspořádali  Halloweenskou párty :   Krok za krokem

 1. Naplánovali jsme si datum

Konala se 18. října v podvečerních hodinách

 1. Seznam zvaných hostů

Byli pozváni všichni žáci ubytovaní na DM

Vstup byl jen s originální strašidelnou či vyzývavou maskou

 1. Vymysleli jsme témata aktivit a  soutěží

Čekal na nás bohatý program plný překvapení. Vyrobili jsme Halloweenské dekorace, vytvořili strašidelnou výzdobu, soutěžili o nejlepší kostým, dlabali jsme dýni, procházeli labyrintem smrti k tomu světelná a zvuková technika umocnila tajuplný prožitek.

 1. Jídlo a nápoje

Vše jsme upekli a uvařili, namíchali, vypili a snědli

 1. Nabyli vědomosti

Kdy a proč se slaví Halloween

Aktivity měsíce září

 • Vyřízení organizačních záležitostí nutných k pobytu žáků na DM
 • Seznámení a proškolení žáků s VŘ DM, BOZ a protipožární ochranou
 • Nabídka volnočasových aktivit v DM i mimo něj
 • Nabídka sportovních aktivit
 • Společná návštěva literárního happeningu NOC LITERATURY
 • Návštěva městské knihovny spojená  s vyřízením čtenářských průkazů.
 • Vyhlášení fotosoutěže o nejoriginálnější fotografii „FRENŠTÁT OKEM OBJEKTIVU ANEB BARVY A NÁLADY PODZIMU“ (ukončení akce 31.10. 2022, výstava fotografii ve vestibulu HŠ)
 • Péče o okolí DM, podzimní údržba zahrádky,(očištění od spadlého listí a větviček, úklid odkvetlých, uschlých a odumřelých části rostlin a sklizeň bylinek
 • Tvoříme novou kreativní dílnu
 •  Připravujeme HALOWENSKOU PÁRTY

 Je tu začátek září a to znamená pro spoustu z vás asi jediné – začíná nový školní rok. Vybrat si správně střední školu je velmi důležitý krok pro každého, kdo chce získat nejen dobré vzdělání, ale také aktivně a smysluplně prožít své roky středoškolského života.

Do nového školního roku 2022/2023 přejeme všem učitelům, aby měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené studenty, aby byli laskaví a spravedliví a aby jim jejich práce přinášela radost.

Všem studentům přejeme, aby tento školní rok byl pro ně přínosný a cenný, plný poznávání světa a hodnoty přátelství.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Dne 9. 3. 2022 se v herně domova mládeže uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Zúčastnili se nejen ubytovaní žáci z domova mládeže, ale i stážisti maďarské školy Eger, pan vychovatel Mgr. Rek nebo pan mistr Bc. Majer. Jednotlivé zápasy byly napínavé a těsné, ale vyhrát mohli jen nejlepší. Na 1. místě se umístil D. Napoleone, 2. místo obsadila V. Štecová a 3. místo A. Slívová. Bramborovou medaili získala M. Malinová, avšak sladké odměny čekaly pro všechny hráče, kteří se aktivně zapojili.

TURNAJ VE VOLEJBALE

Dne 17. 3. 2022 jsme na domově mládeže uspořádali turnaj ve volejbale, který se odehrál v tělocvičně naší školy. Proti sobě hrála dvě družstva. První se skládalo z ubytovaných žáků a druhé tzv. international team (stážisté maďarské školy Eger, vychovatelé a dvě ukrajinské dívky). Hrálo se na dva vítězné sety. Zápasy byly těsné, avšak o vlásek vyhrál international team. Výhrou byl krásný dort, který byl tak velký, že vystačil pro obě družstva. Vítězové se rozdělili i s poraženými. Tento mezinárodní večer jsme si všichni společně moc užili.