Ubytování žáků na domově mládeže

Erika Čadová - vychovatelka vychovatele@hotelovkafren.cz, +420 731 105 807

Mgr. Tomáš Rek - vychovatel vychovatele@hotelovkafren.cz, +420 602 263 109

Ubytovací služby pro veřejnost

Antonie Kutáčová - stravenky@hotelovkafren.cz, +420 602 262 480


V den nástupu odevzdat 1 ks fotografie do osobního spisu (velikost - doklady). První splátka na stravu a ubytování je placena hotově při příjezdu na ubytování současně s čipem k odebírání stravy.Žáci a žákyně jsou rozmístěni do výchovných skupin dle pohlaví. Chod domova mládeže je řízen řádem domova mládeže a na jeho vnitřním životě se spolupodílí žákovská samospráva, která je složena ze zástupců jednotlivých výchovných skupin.

V oblasti výchovného působení nabízí činnosti, které jsou orientovány na výchovně vzdělávací, poznávací, rekreační aktivity, směřující k účelnému naplnění volného času mládeže, k sebepoznání a podpoře vlastních schopností. Domov mládeže rozšiřuje vliv na žáky a žákyně v oblasti výchovy mimo vyučování vytvářením dobrých společenských podmínek pro účelné trávení volného času mladých lidí, které povede k jejich zdravému životnímu stylu. Pedagogičtí pracovníci se intenzivně zaměřují v činnostech na stále se měnící potřeby a přání žáků a žákyň. Důraz je kladen na podporu samostatné práce žáků a žákyň, na jejich zodpovědnost za sebe i svoji práci, na schopnost spolupráce a sebehodnocení. Výchova mimo vyučování probíhá podle výchovně vzdělávacího programu domova mládeže. Cílem výchovy je rozvíjet klíčové kompetence žáka, jejich vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje (identita). Snahou vychovatelů je uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce vlastní výchově mimo vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové zaměření zájmové činnosti). Obsahem výchovně vzdělávací činnosti je výchova sociální a personální, výchova k učení, výchova k volnému času a výchova občanská.

Každá vychovatelka kromě výchovné práce se svou skupinou, je pověřena organizováním určitého druhu zájmové činnosti, která je nabízena všem ubytovaným žákům a žákyním domova mládeže, organizováním různých kulturních a společenských akcí, besed na různá témata. V zájmových činnostech mají možnost žáci a žákyně využívat společenské místnosti se zaměřením na klubové aktivity (pracovně-výtvarné činnosti, kulečník, stolní tenis, stolní fotbal, PC atd.), tělovýchovný areál školy pro sportovní aktivity, posilovnu domova mládeže. V okolí zařízení se nachází kino, krytý bazén, zimní stadion.

Domov mládeže je dle svého vybavení zařazen do 1. kategorie. Žáci a žákyně jsou ubytováni ve dvou a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Ubytování na jeden měsíc činí: 1300,- Kč

Celodenní stravování, které ubytovaný žák/žákyně může odebírat činí 103,- Kč (obsahuje snídani, dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku, večeři).

Ubytovací služby pro veřejnost

Domov mládeže Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm v rámci své doplňkové činnosti nabízí ubytovací služby organizovaným skupinám dětí, mládeže i dospělých o víkendech a v době školních prázdnin při minimálním počtu 25 osob. Vyčleněná ubytovací kapacita je max. 104 míst. Základní ubytovací jednotky se skládají z buněk, které zahrnují jeden pokoj dvoulůžkový, jeden pokoj třílůžkový a sociální zařízení (WC, sprchový kout a dvě umývadla). Jednotlivé pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem, nočními stolky, restauračním stolem a židlemi. Vstupní chodbička je vybavena šatními skříněmi odpovídající počtu válend na buňkách.

Domov mládeže lze využít i pro školní výlety nebo jiné akce v období školního vyučování. Vyčleněná ubytovací kapacita je v tomto období max. 50 míst.

Všeobecné smluvní podmínky před uzavřením smlouvy o ubytování dle ustanovení § 1811  a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, p. o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace (dále jen "ubytovatel"):

a) Kontaktní údaje ubytovatele: Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,
p. o., IČ: 00576 441, DIČ: neplátce DPH se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Mariánská 252, společnost zapsána v rejstříku škol a školských zařízení: č. j. 10659/2000-21, adresa pro doručování elektronické pošty: sekretariat@hotelovkafren.cz, telefonní číslo: 556836551, datová schránka: bc5jrez.

b) Poskytování ubytovacích služeb: doplňková činnost ubytovatele.

c) Označení služby: ubytovatel obstarává pro hosty ubytování a služby související s ubytováním (ubytovatel poskytuje ubytovaným povlečení lůžkovin, zajišťuje recepční službu (nikoliv pedagogický dozor nezletilým). Objednávku ubytovacích služeb o víkendech a prázdninách je třeba zaslat nejméně 20 dnů předem.

d) Cena poskytované služby: pro 1 osobu a noc činí 240,-Kč + 20,- Kč poplatek z pobytu, sazba poplatku z pobytu je za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku, cena je konečná.

e) Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování (objednávce) v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným sdělí písemně při vystavení faktury.

f) Sdělení před uzavřením smlouvy: Platba v hotovosti při příjezdu při zapsání do ubytovací knihy. V případě smlouvy o nájmu ubytovací jednotky se uplatnění práva pro odstoupení od smlouvy řídí ustanoveními dohodnutými ve smlouvě, v případě objednávky lze uplatnit její storno minimálně 14 dnů před vznikem ubytování. Objednavatel upřesní počet ubytovaných před zahájením akce nejpozději 3 dny předem e-mailem: antonie.kutacova@hotelovkafren.cz nebo telefonicky 602 262 480 . Přístup k internetovému připojení ve společenských místnostech zdarma.

g) Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

i) Vztah mezi hostem a ubytovatelem založený smlouvou se bude řídit právními předpisy České republiky.

j) Za trvání smlouvy bude host jednat s ubytovatelem českým jazykem, ve kterém poskytne ubytovaným hostům podmínky a další údaje.

k) V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb dochází ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Ubytovatel zpracovává následující kategorie osobních údajů:
  osobní údaje ubytovaných hostů v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo číslo cestovního pasu, účel pobytu.
 2. Dotčenými subjekty osobních údajů jsou zájemci o ubytování.
 3. Ubytovatel pro poskytování ubytovacích služeb nevyužívá žádného zpracovatele osobních údajů.
 4. Ubytovatel na ochranu osobních údajů přijme příslušná bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření.
 5. Ubytovatel nezapojí do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu školy.
 6. Ubytovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.
 7. Ubytovatel po ukončení poskytování ubytovacích služeb řádně naloží se zpracovávanými osobními údaji.
 8. Ubytovatel zajistí nutnou součinnost v otázce zabezpečení zpracování osobních údajů, v případě bezpečnostního incidentu v souvislosti s ochranou osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, ohledně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace s dozorovým úřadem.
 9. Další informace ke zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách školy www.hotelovkafren.cz/gdpr.

Osoba odpovědná za ubytování cizích osob:

Antónie Kutáčová, hospodářsko ekonomický pracovník, telefon: 556 836 551 kl. 126, 602 262 480

Dokumenty

Činnosti a aktivity žáků

Žáci a žákyně ubytovaní v domově mládeže tráví svůj volný čas dle vlastního výběru a to zájmovou činností sportovní, klubovou nebo s počítačovou technikou.