Školní vzdělávací program Cukrář nabízí v denní formě střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 3 roky. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tyto části: písemná, praktická a ústní.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních, která se zabývají prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost

Úplné střední vzdělání může dosáhnout dvouletým denním nástavbovým studiem Podnikání.

Obor vzdělání: 29–54-H/01 Cukrář

Vstupní předpoklady: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů.

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení a certifikace: Závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem EQF 3

Další vybrané aktivity v průběhu studia:

  • barmanský a baristický kurz, kurz studené kuchyně
  • zájmové útvary vyřezávání ovoce a zeleniny, sommeliérství, sportovní hry apod.
  • zahraniční stáže a odborné exkurze
  • účast v odborných soutěžích
  • zapojení v žákovské samosprávě a v redakční radě školního časopisu

Nabídka školských služeb:

  • ubytování na domově mládeže
  • školní stravování
  • školní bufet

Motivační odměna:

  • pro žáky 1. ročníku 300,- Kč měsíčně při splnění kritérií

Učební plán

Předmět / ročník

               Vyučovaný předmět

I.

II.

III.

Český jazyk a literatura

ano

ano

ano

Anglický jazyk

ano

ano

ano

Německý jazyk

Občanská nauka

ano

ano

ano

Základy přírodních věd

ano


ano

Biologie a ekologie


ano


Matematika

ano

ano

ano

Tělesná výchova

ano

ano

ano

Zdravotní tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

ano

ano

ano

Ekonomika

ano

ano

ano

Suroviny

ano

ano

ano

Technologie

ano

ano

ano

Odborné kreslení

ano

ano


Odborný výcvik

ano

ano

ano