Na slavnostním setkání dne 16. 9. 2022 proběhlo zahájení spolupráce Hotelové školy s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava.

Ředitel školy RNDr. Ivo Herman společně s předsedou Školské rady Ing. Zdeňkem Blinkou a zástupci školy projednal s prof. Ing. Marianem Marschalko, Ph.D., zástupcem vedoucího katedry smlouvu o spolupráci. Hotelová škola se stala „Fakultní střední školou“ Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Spolupráce s vysokou školou vytvoří laboratorní i materiální podmínky pro rozvoj talentovaných žáků školy. Žáci budou mít možnost podílet se na popularizačních aktivitách pořádaných VŠ jako jsou soutěže, exkurze a odborné přednášky. Fakulta nabízí žákům oboru Cestovní ruch a Hotelnictví možnost dalšího studia v oboru Geovědní a montánní turismus. Studenti tohoto oboru jsou připravováni pro oblast specializovaného turismu, orientovaného zejména na neživou přírodu a technické památky. Absolventi mohou pracovat jako samostatní odborníci při organizaci a propagaci cestovního ruchu v oblasti turismu a turističtí průvodci specializovaní na neživou přírodu a využívání přírodních zdrojů. Typickým příkladem uplatnění znalostí tohoto oboru jsou geoparky, které se v České republice dynamicky rozvíjí.

Cílem spolupráce je nabídnout absolventům školy další možnosti vzdělávání, a tím zvýšit jejich uplatnění na trhu práce.

Bohuslava Krupicová,

zástupkyně ředitele školy