Školní vzdělávací program poskytuje absolventům po 4 letech střední vzdělání s maturitní zkouškou a jeho cílem je příprava odborných pracovníků pro oblast služeb cestovního ruchu.

Stěžejními odbornými předměty, které vedou k tomuto cíli jsou: služby cestovního ruchu, cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu a ekonomika a podnikání.

Absolventi se uplatní v odborných činnostech např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu nebo také ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Část absolventů může pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Obor vzdělání:  65–42-M/02 Cestovní ruch

Vstupní předpoklady: Úspěšné splnění povinné školní docházky, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou EQF 4

Další vybrané aktivity v průběhu studia:

  • barmanský a baristický kurz, kurz studené kuchyně
  • zájmové útvary vyřezávání ovoce a zeleniny, sommeliérství, sportovní hry apod.
  • zahraniční stáže a odborné exkurze
  • účast v odborných soutěžích
  • zapojení v žákovské samosprávě a v redakční radě školního časopisu

Nabídka školských služeb:

  • ubytování na domově mládeže
  • školní stravování
  • školní bufet

Motivační odměna:

  • pro žáky 1. ročníku 300,- Kč měsíčně při splnění kritérií

Učební plán

Předmět / ročník

               Vyučovaný předmět

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk

ano

ano

ano

ano

Anglický jazyk

ano

ano

ano

ano

Německý jazyk

ano

ano

ano

ano

Ruský jazyk

Společenskovědní nauka

ano

ano

ano

ano

Dějepis


anoZáklady přírodních věd

ano

ano

ano


Matematika

ano

ano

ano

ano

Literatura a kultura

ano

ano

ano

ano

Tělesná výchova

ano

ano

ano

ano

Zdravotní tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

ano

ano

ano

ano

Ekonomika a podnikání

ano

ano

ano

ano

Účetnictvíano

ano

Dějiny kulturyano

ano

Služby cestovního ruchuano

ano

Zeměpis cestovního ruchuano

ano

Cestovní ruch

ano

ano

ano

ano

Písemná komunikace

ano

anoProfesní komunikace

ano

anoTechnika cestovního ruchuano

ano