Žáci Hotelové školy ve Frenštátě p. R. využívají nové Cukrářské centrum

Zbrusu nové pracoviště pro praktickou výuku žáků oboru Cukrář vzniklo v krajské střední škole ve Frenštátě pod Radhoštěm na základě podpořeného projektu „Cukrářské centrum Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cukrářské centrum bylo slavnostně otevřeno za účasti náměstka hejtmana kraje pro oblast školství Mgr. Stanislava Folwarczneho, starostky města Frenštát p. R. Mgr. Zdeňky Leščišinové a dalších partnerů školy podílejících se na realizaci Cukrářského centra v pátek 12. října 2018.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků oboru Cukrář v praktických dovednostech tohoto řemeslného oboru a efektivněji propojit získané teoretické poznatky s praxí v návaznosti na nové technologie a výrobní trendy v cukrářském oboru s důrazem na podporu uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce, a to vytvořením kvalitního zázemí pro odborný výcvik žáků.

Celkové finanční náklady projektu činily cca 9,3 mil. Kč. Díky návratné finanční výpomoci Moravskoslezského kraje ve výši 6 mil. Kč mohla škola bez problémů projekt financovat. V konečné fázi bude příspěvek EU a státního rozpočtu činit cca 8,3 mil. Kč, zbývajících 10% nákladů pokryje škola ze svého investičního fondu.

Výstupy projektu jsou:

1.      Vznik Cukrářského centra a pořízení technologií (vč. vzduchotechniky) pro cukrářskou výrobu v rámci vzdělávání žáků.

2.      Bezbariérovost budovy školy – pořízení schodolezu, vybudování bezbariérového WC.

3.      Revitalizace zeleně na pozemku ve správě školy (vykácení stromořadí přestárlých topolů a výsadba nových stromů).

4.      Spolupráce školy se základními a dalšími středními školami.

5.      Spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů školy.

Poděkování za přípravu a realizaci Cukrářského centra si zaslouží všichni spolupracující partneři školy, především zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj a společnosti MG NOW spol. s r.o., MAVA spol. s r.o. a RPIC-ViP spol. s r.o.