Úvodní slovo

Bilancovat po 120 letech je vskutku nadlidský úkol, neboť i v životě školy je to úctyhodná doba. Kolik žáků, pedagogů a ostatních pracovníků se v historii školy vystřídalo, již nikdo nespočítá. Přesto stojí za to, se na chvíli zastavit a ohlédnout se zpět v čase, a také si uvědomit, čeho škola dosáhla a jaká je nyní v kontextu současné doby.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří svým lidským a profesionálním přístupem připravovali a připravují budoucí absolventy školy. Poděkování patří také všem partnerům, kteří formovali a formují školu, coby kvalitní centrum celoživotního vzdělávání.

RNDr. Ivo Herman

ředitel školy


Úplný název:

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (název školy od 1. ledna 2013)

Sídlo školy:

Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Součásti školy:

střední škola, školní jídelna, domov mládeže

Hlavní činnost:         

 • vzdělávání žáků v oborech s maturitní zkouškou a v oborech s výučním listem
 • školské služby (školní a závodní stravování a ubytování žáků na domově mládeže)

Okruhy doplňkové činnosti:

 • hostinská innost
 • ubytovací služby
 • pronájem majetku
 • provádní rekvalifikaních, odborných a vzdlávacích kurz, školení a jiných vzdlávacích akcí vetnzprostedkování
 • závodní stravování zamstnancprávnických osob
 • vykonávajících innost škol a školských zaízení zízených
 • krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • obchodní innost vetnzprostedkování
 • provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a organizování sportovní innosti
 • reklamní innost a marketing
 • mimoškolní výchova a vzdlávání, výchovné, relaxaní, zotavovací akce a sportovní kurzy

Počet žáků a zaměstnanců:

Ve školním roce 2017/2018 studovalo ve škole 404 žáků denní a dálkové formy vzdělávání.  Činnost příspěvkové organizace zajišťuje 40 pedagogických pracovníků a 19 ostatních zaměstnanců školy. Žáci, zákonní zástupci žáků i zaměstnanci školy mají k dispozici školské poradenské zařízení, jehož součástí je výchovný poradce, školní psycholog a školní metodik prevence.

Vedení školy:

RNDr. Ivo Herman - ředitel školy (statutární orgán organizace)

Mgr. Bohuslava Krupicová - zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu organizace)

Mgr. Andrea Tobolová - zástupkyně ředitele pro praktické vyučování a školské služby

Ing. Martina Synková - zástupkyně ředitele pro ekonomiku

Mgr. Jitka Kuběnová - vedoucí učitelka odborného výcviku


Obory vzdělání školy

Přehled oborů vzdělání – denní forma

Stupeň vzdělání

Kód oboru

Název oboru

Název ŠVP

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

65-42-M/01

Hotelnictví

Hotelový provoz a gastronomie

65-42-M/02Cestovní ruchCestovní ruch

Střední vzdělání s výučním listem

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

Kuchař

Číšník

29-54-H/01

Cukrář

Cukrář

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium

64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

Přehled oborů vzdělání – dálková forma

Stupeň vzdělání

Kód oboru

Název oboru

Název ŠVP

Střední vzdělání s výučním listem

65-51-H/01

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník


Materiálně technické podmínky školy

Škola má ve správě areál ve Frenštátě pod Radhoštěm sloužící vzdělávání žáků a poskytování školských služeb. Praktické vyučování žáků se realizuje v síti smluvních pracovišť školy v rámci Moravskoslezského a Zlínského kraje (viz kapitola Spolupráce s partnery školy). Areál ve Frenštátě p. R. zahrnuje prostory teoretického vyučování s odbornými a kmenovými učebnami a tělovýchovným areálem (s tělocvičnou, posilovnou, pohybovým sálem a zmodernizovaným venkovním sportovištěm), dále pracoviště praktického vyučování včetně gastrocentra, školní kuchyně a jídelny, školní kavárny, dvou cukrářských dílen. Žáci využívají šatny s novými šatníkovými skříňkami. K dispozici žákům je domov mládeže a školní zahrada. Kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků podtrhuje provedená rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace a datových sítí.

Aktivity školy jako centra celoživotního vzdělávání

Odborné kurzy:

 • Barmanský kurz
 • Baristický kurz
 • Intenzivní kurz studené kuchyně
 • Kurzy (workshopy) vyřezávání ovoce a zeleniny

Programy dalšího vzdělávání:

Akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávání v programech:

 • KALEIDOSKOP MODERNÍ GASTRONOMIE I
 • HOTELNICTVÍ A TURISMUS 3. TISÍCILETÍ I
 • HOTELNICTVÍ A TURISMUS 3. TISÍCILETÍ II
 • KALEIDOSKOP MODERNÍ GASTRONOMIE II
 • HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE ZBLÍZKA

Další odborně zaměřené programy

 • VÝROBA ZÁKUSKŮ A DORTŮ
 • PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ

Profesní kvalifikace

Hotelová škola Frenštát p.R. je od roku 2008 autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací pro úplnou profesní kvalifikaci:

Cukrář:

 • Výroba jemného pečiva
 • Výroba zákusků a dortů
 • Výroba restauračních moučníků

Kuchař:

 • Příprava teplých pokrmů
 • Příprava pokrmů studené kuchyně
 • Příprava minutek

Číšník:

 • Složitá obsluha hostů

Profesní kvalifikace, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace:

 • Řemeslná výroba perníků
 • Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty

Podpora zřizovatele a spolupráce s partnery školy

Moravskoslezský kraj

Zřizovatel školy

(Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 19 670/2001-14 ze  dne 26. června 2001                a usnesení zastupitelstva kraje č.5/49/1 ze dne 27. září 2001)

Školská rada při Hotelové škole

Školská rada při Hotelové škole Frenštát pod Radhoštěm byla zřízena Moravskoslezským kraje, zřizovatelem naší školy.

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva vznikla při Hotelové škole v roce 2010.

Sdružení přátel školy

Od roku 2011 podporuje vzdělávání žáků Hotelové školy také Sdružení přátel školy. Sdružení přátel školy je zapsaný spolek podporující vzdělávání žáků školy.

Město Frenštát pod Radhoštěm

Město Nový Jičín

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Česká barmanská asociace

Asociace sommelierů ČR

Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR

Asociace hotelů a restaurací ČR

Asociace číšníků ČR

Smluvní pracoviště praktického vyučování (stav k 1. 9. 2020):

Brasserie Avion Rožnov pod Radhoštěm

Clarion Congress Hotel Ostrava

Hospůdka U Jasana

Hotel AGH Rožnov pod Radhoštěm

Hotel Augustiniánský Dům Luhačovice

Hotel Bartoš

Hotel Duo Horní Bečva

Hotel Praha Nový Jičín

Hotel Prosper

Hotel Soláň Karolinka

Hotel Troyer Trojanovice

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm

Restaurace Nové slunce

Restaurace Pod Šostýnem

Turistické informační centrum Frenštát pod Radhoštěm

Wellness Hotel Abácie Nový Jičín

Zahraniční partnerské školy

Hotelová akadémia, Košice (Slovensko)

Hotelová škola, Eger (Maďarsko)

CFA v Saint Michel Mont Merkure (Francie)


Slovo závěrem

Když škola slaví 120. výročí svého působení, je zcela běžné se poohlédnout zpět a zhodnotit působení organizace v oblasti vzdělávání. Dnes víme jen ze starých dokumentů a černobílých fotografií, v jaké době byla zahájena činnost školy. Za tu dobu se ve škole vystřídaly tisíce žáků a stovky učitelů, každý rok do samostatného života odcházeli čerství absolventi a každý rok usedali ve školních lavicích noví žáci, kteří jsou stále stejně mladí a stále stejně zvídaví jako jejich předchůdci.

Domnívám se a současně jsem přesvědčen o tom, že škola za dobu svého působení urazila dlouhou cestu, občas trnitou, ne zcela bez jakýchkoliv překážek a nástrah, nicméně dorazila do svého pomyslného 120. cíle se vztyčenou hlavou s nezanedbatelným množstvím vlastních úspěchů a zcela zásadních a výjimečných výsledků.

Výročí založení školy je ideální příležitostí, jak zvážit, které oblasti vzdělávání jsou silným strategickým motorem školy a stanovit i oblasti, kterým je nutné věnovat další péči pro upevnění postavení školy v konkurenčním prostředí. Nicméně jasně stanovené vize organizace, krátkodobé i dlouhodobé cíle školy včetně úkolů k jejich implementaci jsou zcela jasným předpokladem pro budování dobrého jména této organizace nejen v oblasti poskytování středního vzdělávání. Proto je mi velkou ctí, že mohu poblahopřát škole k mnoha úspěšným absolventům, kteří se uplatnili nejen na „domácím“ pracovním trhu, ale i v zahraničí pod hlavičkou velkých firem, a taktéž někteří z nich i ve vlastním podnikání.

Dovolte mi jménem zřizovatele Moravskoslezského kraje poděkovat řediteli školy, všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy za odvedenou práci. Současně přeji Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm další rozvoj kvalitního zázemí pro výuku, mnoho dalších let naplněných smysluplným vzděláváním žáků, progresivní vedení školy, aktivní pedagogický sbor a novými nápady a hlavně spokojené žáky, jejich rodiče a další partnery školy.

S úctou

Mgr. Stanislav Folwarczny

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje